Rotavdrag - Massor med information om Rotavdrag


Rotavdrag

Många hushåll funderar på eller använder möjligheten till ROT-avdrag för olika ombygnadstjänster i hemmet. ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och infördes för att undantrycka svartarbete och öka efterfrågan på byggtjänster hos hushållen. Det nuvarande rotavdrag för husarbete är permanent till dess att annat beslut tas. Eftersom rotavdrag har funnits i många år är regelverket för vilka typer av arbeten som klassas som godkända att göra rotavdrag ganska fullständigt.

Gräns för rotavdrag

Man får göra rotavdrag för husarbete på max 50 000 kronor som blir skattereduktion. Ifall ni är flera personer i hushållet som gemensamt äger fastigheten får var och en göra detta rotavdsrag. Rotavdraget kan dock aldrig bli större än det beloppet som ni skulle ha betalt in i slutlig skatt. Observera att det endast är arbetet man kan göra avdrag för men ej materiel.

Krav för att göra rotavdrag

För att få göra rotavdrag måste du uppfylla vissa vilkor. Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad föår du göra rotavdrag för om arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du eller dina föräldrar bor i eller har som fritidsbostad.

Det går inte att göra rotavdrag för för att bygga ett nytt hus eller för om- och tillbyggnad av hus yngre än fem år.

Godkända tjänster att göra rotavdrag för

Det finns många olika tjänster som du får göra rotavdrag för. Nedan är listan på de vanligaste förekommade rotavdragstjänsterna.

 • Altan - Småhus - Ombyggnad och reparation av altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till rotavdrag. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.
 • Anläggningsarbete - .
 • Badrum - Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till rotavdrag.
 • Badrumsinredning - Byte av badrumsinredning ger rätt till rotavdrag
 • Balkong — småhus - Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till rotavdrag.
 • Bergvärme - Borrning och installation av bergvärme ger rätt till rotavdrag. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Blandare - Byte av blandare ger rätt till rotavdrag.
 • Bostad i utlandet - Den som är obegränsat skattskyldig i sverige kan få rotavdrag för hushållstjänster och rot-arbeten som utförts i bostad inom eu/ees-området förutsatt att övriga förutsättningar för rotavdrag är uppfyllda.
 • Bostadsrätt - Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få rotavdrag för rot-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få rotavdrag inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rot-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till rotavdrag. Du kan alltså inte få rotavdrag för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.
 • Braskamin - Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till rotavdrag.
 • Bredband - Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till rotavdrag. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Brunnsborrning - Borrning och grävning av brunn ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Byggnad på ofri grund - Rot-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till rotavdrag.
 • Centraldammsugare - Installation av centraldammsugare ger rätt till rotavdrag.
 • Dränering - Grävning och dränering av grund ger rätt till rotavdrag. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till rotavdrag förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rot-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Dörrar i småhus - Byte av dörrar i småhus ger rätt till rotavdrag. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till rotavdrag. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till rotavdrag.
 • Elanslutning - Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Elarbeten — småhus - Elarbeten som utförs i bostaden ger rätt till rotavdrag. Exempel på el-arbeten som ger rätt till rotavdrag är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
 • Europeiska samarbetsområdet (EES) - Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till rotavdrag förutsatt att övriga förutsättningar för rotavdrag är uppfyllda. Observera att rotavdragen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i sverige.
 • Fasadtvätt - Fasadtvätt ger rätt till rotavdrag.
 • Fjärrvärme - småhus - Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Fritidshus - Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till rotavdrag förutsatt att den som söker rotavdrag äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.
 • Fönster - småhus - Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till rotavdrag.
 • Förälders hushåll - Rotavdrag för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till rotavdrag. För rotavdrag för rot-arbete gäller dock att den som ansöker om rotavdrag också är den som äger förälderns bostad.
 • Grund — åtgärder på krypgrund - Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till rotavdrag.
 • Halmtak - Byte av halmtak ger rätt till rotavdrag.
 • Hängrännor - Byte av hängrännor ger rätt till rotavdrag. Rensning av hängrännor ger också rätt till rotavdrag.
 • Infiltrationsanläggning - Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till rotavdrag förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Jordvärme - Grävning av jordvärme ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Kakelugn - Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till rotavdrag.
 • Kolonistuga - Rotavdrag kan medges för rot-arbete som utförs i kolonistuga förutsatt att föreningens stadgar tillåter övernattning i stugan och att den är inrättad för bostadsändamål. För att rotavdrag ska kunna medges krävs att kolonistugeägaren lämnar ett intyg från koloniföreningens styrelse om att övernattning får ske i stugan. Intyget ska utföraren bifoga tillsammans med sin begäran om återbetalning.
 • Kommunalt vatten och avlopp - Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till rotavdrag. Förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till rotavdrag om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Kranar - Byte av kranar ger rätt till rotavdrag.
 • Kök - Renovering av kök ger rätt till rotavdrag. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till rotavdrag.
 • Luftvärmepump - Montering av luftvärmepump ger rätt till rotavdrag. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till rotavdrag.
 • Lås - Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till rotavdrag.
 • Markarbeten — indragning av vatten och avlopp - Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rot-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Markiser - småhus - Montering av markiser på småhus ger rätt till rotavdrag. Service av markiser ger dock inte rätt till rotavdrag.
 • Målningsarbeten — bostadsrätt - Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till rotavdrag. Till sådant arbete som ger rätt till rotavdrag räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till rotavdrag.
 • Målningsarbeten — småhus - Målningsarbeten ger rätt till rotavdrag
 • Näringsbostad - En person som äger och bor i en småhusfastighet får rotavdrag oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Rotavdrag för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.
 • Ombyggnad av befintligt småhus - Rotavdrag medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • Plåttak - Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till rotavdrag. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till rotavdrag.
 • Pool - inomhus - Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till rotavdrag.
 • Radon - Radonsanering i byggnaden (t.ex. Genom installation av fläktar) ger rätt till rotavdrag. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte rotavdrag. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan rotavdrag för arbetskostnad medges.
 • Sanitetsporslin - Byte av sanitetsporslin ger rätt till rotavdrag.
 • Skorsten - Reparation av skorsten ger rätt till rotavdrag. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till rotavdrag.
 • Solpaneler - Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till rotavdrag förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till rotavdrag.
 • Stensättning - Stensättning ger inte rätt till rotavdrag.
 • Takpannor - Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till rotavdrag.
 • Tillbyggnad - Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till rotavdrag. Däremot ger inte nybyggnation rätt till rotavdrag. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.
 • Tilläggsisolering - Tilläggsisolering ger rätt till rotavdrag.
 • Trappa - Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till rotavdrag.
 • Trekammarbrunn — avlopp - Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Utbyggnad — förråd - Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till rotavdrag.
 • Vasstak - Rengöring av vasstak ger rätt till rotavdrag.
 • Vattenledning - Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Vedspis - Montering av vedspis ger rätt till rotavdrag.
 • Ventilation - Montering och byte av ventilation ger rätt till rotavdrag.
 • Värme - Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till rotavdrag förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 • Värmepanna - Installation eller byte av värmepanna ger rätt till rotavdrag. Service av värmepanna ger dock inte rätt till rotavdrag.
 • Värmepump - Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till rotavdrag. Service av värmepump ger dock inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag som inte är godkända

 • Altan - Bostadsrätt - Rotavdrag medges ej för reparation eller ombyggnad av en altan som hör till en bostadsrätt.
 • Anläggningsarbete - Anläggning eller reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till rotavdrag.
 • Arkitektkostnad - Kostnad för arkitekt ger inte rätt till rotavdrag.
 • Arrenderad bostad - Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till rotavdrag.
 • Asfaltering - Asfaltering ger inte rätt till rotavdrag.
 • Avfall - Bortforsling av avfall ger inte rätt till rotavdrag. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial eftersom detta är en transporttjänst.
 • Balkong — bostadsrätt - Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till rotavdrag oavsett om visst arbete utförs i lägenheten eller inte. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till rotavdrag.
 • Barns hushåll - Rotavdrag medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan rotavdrag medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.
 • Begränsat skattskyldig - Rotavdrag medges inte för den som är begränsat skattskyldig i sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i sverige medges normalt inte rotavdrag för husarbete.
 • Bidrag - Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till rotavdrag. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan rotavdrag för arbetskostnad medges.
 • Bryggor - Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till rotavdrag eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.
 • Bygglovshandlingar - Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till rotavdrag.
 • Carport - Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till rotavdrag. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till rotavdrag. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om carportens tak till minst 75 % ansluter till bostadshuset.
 • Dödsbo - Ett dödsbo kan endast få rotavdrag för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till rotavdrag.
 • Dörrar i bostadsrätt - Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till rotavdrag. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få rotavdrag för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till rotavdrag.
 • Ekonomibyggnad - Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till rotavdrag.
 • Elarbeten — bostadsrätt - Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till rotavdrag förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till rotavdrag är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
 • Energideklaration - Upprättande av energideklaration ger inte rätt till rotavdrag.
 • Fjärrvärme — bostadsrätt - Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till rotavdrag.
 • Friggebod - Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till rotavdrag. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till rotavdrag.
 • Fuktmätning - Fuktmätning ger inte rätt till rotavdrag.
 • Fönster — bostadsrätt - Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till rotavdrag. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till rotavdrag.
 • Försäkringsersättning - Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte rotavdrag för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till rotavdrag.
 • Garage - Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till rotavdrag. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till rotavdrag. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
 • Gräsmatta - Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till rotavdrag.
 • Hiss — bostadsrättsförening - Renovering av hiss i bostadsrättförening ger inte rätt till rotavdrag.
 • Hyresgäst - Rotarbeten i hyresrätt ger inte rätt till rotavdrag. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till rotavdrag.
 • Installation - Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till rotavdrag. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.
 • Kommun - Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till rotavdrag. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till rotavdrag förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.
 • Komplementhus - Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till rotavdrag. Däremot kan du få rotavdrag för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
 • Larm - Installation av larm ger inte rätt till rotavdrag.
 • Markarbeten — sten/plattläggning - Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till rotavdrag.
 • Markiser — bostadsrätt - Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till rotavdrag. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till rotavdrag.
 • Maskinkostnader - Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till rotavdrag.
 • Mätningsarbeten - Mätarbeten ger inte rätt till rotavdrag.
 • Nybyggnation - Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till rotavdrag. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till rotavdrag. Vilket innebär att rotavdrag inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få rotavdrag för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få rotavdrag för arbete som görs år 2011 o.s.v. Rotavdrag medges dock för om- och tillbyggnad som gjorts på nybyggt hus (endast för hus med värdeår 2004-2008) förutsatt att arbetet är utfört under tiden den 8 dec 2008 — 30 juni 2009.
 • Nybyggnation - växthus - Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till rotavdrag.
 • Nybyggnad — riva ett gammalt hus och bygga ett nytt - Rotavdrag medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
 • Persienner - Montering av persienner ger inte rätt till rotavdrag.
 • Pool - utomhus - Arbete på utomhuspool ger inte rätt till rotavdrag. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
 • Samfällighet - Rotarbete på samfälligheter ger inte rätt till rotavdrag. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till rotavdrag.
 • Skadedjur - Skadedjursbekämpning ger inte rätt till rotavdrag. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till rotavdrag. Rotavdrag medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar.
 • Staket - Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till rotavdrag.


Dream as you'll live forever. Live as you'll die tomorrow.

James Dean

Din IP-adress